TrpWabcoBattery Street
TT

Privacy & Cookies

Verwerkingsverantwoordelijke

Truck Trading Parts

Centrum-Zuid 2004, 3530 Houthalen
Ingeschreven in het K.B.O. onder nummer : BE 0452058404.
Bereikbaar via    Tel. 011-520410
Email: administratieparts@ttparts.be 

Toepassingsgebied

Deze Privacy-verklaring kan worden gewijzigd, voor toekomstige verwerkingen, zonder voorafgaande kennisgeving. Indien deze wijzigingen invloed zouden hebben op de bestaande verwerkingen van uw persoonsgegevens zal u hiervan voorafgaand op de hoogte worden gebracht en heeft u het recht aan te geven of u hiermee akkoord gaat of niet.Deze  Privacy-verklaring  is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens betreffende personeel, klanten, prospecten, leveranciers of personen die belangstelling hebben getoond in onze producten en/of diensten.

Door deze Privacy-verklaring te aanvaarden, verklaart U uitdrukkelijk de leeftijd van 16 jaar of ouder te hebben.


De gegevensverwerking

GEGEVENSCATEGORIEËN

Naam en voornaam

Adres

Geboortedatum

Telefoonnr./GSM

Emailadres

Personeel

X

X

X

X

X

Klant/prospect/

leverancier

X

X

 

X

X

 

GEGEVENSCATEGORIEËN

IP-adres

Wachtwoord/ gebruikersnaam

Bankrekeningnummer

Rijksregisternummer

Samenstelling gezin

Personeel

X

X

X

X

X

Klant/prospect/

leverancier

 

 

 

 

 

 

GEGEVENSCATEGORIEËN

Gezondheidsinfo (medische toezicht)

Wachtwoord/ gebruikersnaam

Opleiding en vorming tbv functie

Rijbewijs

Bestuurderskaart

Personeel

X

X

X

X

X

Klant/prospect/

leverancier

 

 

 

 

 

 

GEGEVENSCATEGORIEËN

Tachokaart

BTWnummer

Details wagenpark

Personeel

X

 

 

Klant/prospect/

leverancier

 

X

X


Truck Trading Parts als verwerkingsverantwoordelijke

Wij verzamelen bovengenoemde persoonsgegevens voor bedrijfsgerelateerde doeleinden (zie verder).


Truck Trading Parts als verwerker


We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld combineren met de informatie uit andere bronnen. Hierdoor kan de nauwkeurigheid en volledigheid van uw gegevens verbeterd worden en kunnen we onze contacten beter op u afstemmen. In dit geval vragen we aan de verstrekker van uw persoonsgegevens of deze informatie op een wettige manier door hem is verkregen en of wij het recht hebben deze informatie te verwerven en te gebruiken.

Voor nadere informatie omtrent verwerkingen van deze verstrekker, dient men zich te richten tot zijn Privacy- Verklaring. Truck Trading Parts heeft geen juridische bevoegdheid noch beschikkingsrecht over deze gegevens.


De rechtmatigheid en doeleinden van de gegevensverwerking 


Als Verwerkingsverantwoordelijke kunnen wij uw Persoonsgegevens enkel verwerken op basis van onderstaande rechtsgronden en verwerkingsdoeleinden :

RECHTSGROND

DOEL

Uw persoonlijke toestemming

- Bedrijfsbeheer & -communicatie

- Arbeidsovereenkomst

- Beveiliging en bewaking

- Aanvraag informatie via website/ mail/ telefoon

- Marketing : Productgerelateerde nieuwsbrieven, - commerciële acties en wedstrijden

Offerte/Contract/Overeenkomst

- Bedrijfsbeheer & -communicatie

- Arbeids-/verkoopsovereenkomst

- Algemeen beheer van personeel/klanten/leveranciers

- Realisatie/opvolging van uw bestelling,

- Dienst-na-verkoop / service / technische ondersteuning

- Incasso (incl. overdracht van schuldvorderingen aan derden)

- Technische doeleinden : onderhoud/herstel/depannage/onderdelen-verkoop)

- Boekhouding

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

- Bedrijfsbeheer

- Loonadministratie

- Fiscale en boekhoudkundige verplichtingen

Bescherming van vitale belangen

- Preventie en Welzijn op het werk

- Recall-campagnes mbt. uw voertuig in opdracht van de fabrikant

- Technische doeleinden

 

Gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke of een derde, met respect voor het privéleven van de persoon in kwestie

- Opleidingsniveau en vorming

- Preventie & welzijn op het werk (Medisch toezicht)

- Competentie : opleiding/vervolmaking/rijbewijs/bestuurderskaart/tachokaart

- Marketingactiviteiten

- Klanttevredenheid /marktonderzoek

- Ter bestrijding van fraude of beheer van juridische en gerechtelijke procedures

 


Bewaarperiode

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om aan bovenstaande doelstellingen te voldoen. Indien u uw gegevens wenst te laten verwijderen kan u contact nemen met ons. Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren en enkel gebruiken voor zover noodzakelijk en in naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het ten uitvoer brengen van overeenkomsten of voor het oplossen van geschillen.


Ontvangers en verwerkers van de persoonsgegevens


 
Afhankelijk van het doel en de noodzaak van de verwerking kunnen de persoonsgegevens kenbaar worden gemaakt aan externe ontvangers/verwerkers :

 

Onderaannemers

Sociaal secretariaat, ICT providers, Cloud providers, opbouwers, carrosserieën,

Call centers, reclame-agentschappen, …

DAF Trucks Eindhoven /VDH/Mercedes

De fabrikant van uw voertuig

Commerciële partners

Obv uw marketingprofiel

Overheidsinstanties

Ter naleving van wettelijke verplichtingen

Support systemen

Systemen ter verwerking van voertuiggegevens en diensten inzake helpdesk en

ondersteuning

Bovenstaande ontvangers en verwerkers zullen persoonsgegevens steeds verwerken overeenkomstig deze Privacy-verklaring en de geldende lokale wetgeving.


Beveiliging van de persoonsgegevens


Truck Trading Parts implementeert  fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en onbevoegd gebruik. Zo worden persoonsgegevens versleuteld bij verzending via internet.


Uw rechten als betrokkene 


Als betrokkene heeft u recht op :

  • Informatie over de verwerkingen van uw Bevat deze Privacy-verklaring niet de gewenste informatie, dan kan u steeds contact opnemen met Truck Trading Parts via de coördinaten onder de rubriek ‘Verwerkingsverantwoordelijke’.
  • Rectificatie van onjuiste persoonsgegevens, conform de doeleinden van de verwerking
  • Overdraagbaarheid van de gegevens
  • Intrekking van uw toestemming
  • Beperking van de verwerking : bij onjuistheid van de gegevens, bij onrechtmatige verwerking, bij uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon
  • Bezwaar tegen de verwerking
  • Gegevensverwijdering, in geval uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt zijn, wanneer u uw toestemming intrekt, wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking, of omwille van een wettelijke verplichting die op de Verwerkingsverantwoordelijke/Verwerker

Truck Trading Parts zal uw rechten steeds respecteren tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor verwerking kunnen worden aangevoerd die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene.

Elke communicatie of getroffen maatregel zal kosteloos geschieden.

Wanneer de verzoeken ongegrond en buitensporig zijn, m.n. vanwege hun repetitief karakter mag Truck Trading Parts een redelijke vergoeding aanrekenen om in de gewenste informatie of communicatie te voorzien of om de verzochte acties te ondernemen, weigeren om te reageren op het verzoek, steeds verzoeken om extra informatie ivm de identiteit en verzoek van de betrokkene


Klachten


Bij klacht zal Truck Trading Parts de betrokkene de gewenste informatie verstrekken zonder onnodige vertraging en binnen de maand na ontvangst van het verzoek. Deze periode kan worden verlengd met 2 maanden indien nodig, afhankelijk van de complexiteit of het aantal verzoeken, en zal de betrokkene hiervan binnen één maand in kennis stellen met vermelding van de reden van deze vertraging.

Indien Truck Trading Parts geen gevolg geeft aan uw verzoek, wordt u hierover geïnformeerd ten laatste één maand na ontvangst van uw verzoek, met een verklaring omtrent de genomen acties.


Verspreiding van de persoonsgegevens buiten de Europese Unie


Persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden naar bestemmelingen buiten de Europese Unie.

Maak een afspraak

Email
Telefoon